فلسفه

دکارت : کافی نیست در کنار فیلسوفان زندگی کنی بلکه باید خودت فلسفی فکر کنی.

 وقتی چشم داری از آن استفاده کن!

/ 0 نظر / 19 بازدید